Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползване на уеб сайта winemarketer.eu.

1.2. Уеб сайтът winemarketer.eu принадлежи на „Уайн Маркетър“ ЕООД, ЕИК 206512002, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 98, представлявано от Мария Благовестова Доганова (нататък „Уайн Маркетър“).

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Уеб сайтът на Уайн Маркетър представя дейността на дружеството и тематичен блог с публикации, предлага извършвани консултантски, маркетингови и други услуги, дава възможност за закупуване на стоки в електронен магазин и за абониране за електронен бюлетин (нюзлетър).

3. Уеб сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Уайн Маркетър не носи отговорност за политиката за защита на личните данни на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.1. Уайн Маркетър актуализира редовно съдържанието и достъпността на уеб сайта, за да бъде използванетo му възможно най-добро. Уайн Маркетър си запазва правото да прави всякакви изменения, които счита за подходящи в уеб сайта и поради това не може да гарантира непрекъснат и навременен достъп без грешки до целия уеб сайт по всяко време. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на уеб сайта Уайн Маркетър може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до него.

4.2. Уайн Маркетър не носи отговорност за неизправности, бъгове или повреди, свързани с външни модули, които се управляват и контролират от външни уеб сайтове.

5.1. Уайн Маркетър не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от потребителите на уеб сайта в резултат на действията на трета страна, използвала чрез неетични технически средства информацията, на уеб сайта. Уайн Маркетър гарантира обаче, че използва средствата, с които разполага, за да предотврати всякакви действия от този тип.

5.2. Уайн Маркетър може да потърси правата си по съдебен ред срещу всяко лице, което е осъществило атака чрез каквито и да било средства срещу уеб сайта на Уайн Маркетър, независимо дали срещу техническата му структура или срещу публикуваното съдържание (незаконно копиране, хакване, изпращане на зловредни файлове, и т.н.).

III. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (НЮЗЛЕТЪР)

6. Уайн Маркетър има право да изпраща на потребителите, които са се регистрирали за услугата, електронен бюлетин, съдържащ информация относно актуални публикации в блога, промоции и предложения, свързани с дейността на дружеството.

IV. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

7. Чрез електронен магазин на уеб сайта winemarketer.eu продавачът Уайн Маркетър сключва с потребителите договори за продажби с доставка на стоки. За тази цел потребителите могат да:

            (i) извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с продавача чрез интерфейса на електронния магазин;

(ii) преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(iii) сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от продавача в електронния магазин;

(iv) извършват плащания във връзка със сключените договори съгласно поддържаните от електронния магазин начини за плащане.

Поръчка

8.1. Поръчка е всяка отделна изпратена до Уайн Маркетър заявка от потребител за закупуване на стоки от електронния магазин. Поръчка може да бъде направена чрез интерфейса на електронния магазин, по електронна поща или чрез телефонно обаждане. Уайн Маркетър потвърждава приемането на поръчката по електронна поща или на посочен от потребителя телефонен номер.

8.2. С отбелязването при поръчка на отметката за приемане на общите условия потребителят декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите общи условия и заявява, че ги приема и се задължава да ги спазва.

8.3. Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка, както и изпращането на поръчка чрез натискането на съответния бутон и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договори между страните – Уайн Маркетър и потребителя.

8.4. С осъществяването на поръчка потребителят декларира, че предоставените лични данни (име, телефон, електронен адрес и адрес за доставка) са верни и пълни и дава изричното си съгласие за обработването им от страна на Уайн Маркетър в съответствие с Политиката за защита на личните данни.

8.5. С използването на електронния магазин на Уайн Маркетър на уеб сайта winemarketer.eu Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили необходимата възраст, ако има такава, за закупуване на съответната стока. Уайн Маркетър има право да откаже приемане на поръчка в случай на съмнение, че потребителят не е навършил необходимата възраст за закупуване на съответната стока.

9. Уайн Маркетър има право да откаже да изпълни направената от потребителя поръчка, ако предоставените от потребителя данни за контакт са непълни и/или грешни или ако при онлайн плащане трансакцията не бъде приета от банката издател на картата или средствата не постъпят по сметката на продавача. Уайн Маркетър се задължава да уведоми потребителя за отказването на поръчката, ако това е възможно. При отказване на поръчката никоя от страните няма право да търси обезщетение от другата.

Плащане

10.1. Всички цени на стоки в електронния магазин на Уайн Маркетър са в български лева (BGN) или евро (EUR) с включен ДДС. Посочените цени на отделните стоки не включват разходите за тяхната доставка.

10.2. Окончателната сума, включваща цената на стоките и разходите за тяхната доставка, се заплаща от потребителя с дебитна или кредитна карта онлайн чрез модул на външен доставчик на платежни услуги.

Доставка

11.1. Доставка на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма, определена от Уайн Маркетър. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочен от потребителя адрес на територията на Република България или в Европейския съюз.

11.2. Цената на доставката е определена от куриерската фирма в зависимост от адреса за доставка.

11.3. Поръчките на стоки в електронния магазин се обработват и изпращат в срок до 2 (два) работни дни от момента на приемане на поръчката.

11.4. Поръчаните стоки се предават на посочения от потребителя адрес за доставка срещу подпис на потребителя или на трето лице, което ги приема и потвърждава тяхното получаване от името на потребителя. В случай че потребителят не бъде намерен в срока за доставка съгласно общите условия на куриерската фирма на посочения от него адрес или от страна на потребителя не бъдат осигурени условия за предаване на стоките в този срок, Уайн Маркетър се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. В случай че потребителят заяви желанието си да получи стоките след изтичане на срока за доставка, той поема всички разходи по повторната доставка.

12.1. Потребителят има право да откаже да получи в момента на доставка поръчаните от него стоки, когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от него и това може да бъде установено при обикновения им преглед или когато стоките са били повредени при транспортирането им. След получаване на стоките потребителят има право да иска връщането им само ако по-късно открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. Уайн Маркетър не носи отговорност, в случай че характеристиките на стоката се отклоняват от посочените от производителя или дистрибуторя, когато той е трето лице.

12.2. Когато откаже да получи или върне стоките в посочените случаи, потребителят може да поиска писмено от Уайн Маркетър доставените му стоки да бъдат заменени със съответстващи на договореното или възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни. Връщането на стоки е допустимо само ако тяхната цялост и оригинална опаковка са ненарушени.

12.3. При неоснователен отказ за получаване или връщане на поръчаните стоки от страна на потребителя, той дължи заплащане на разходите за доставката и връщането им. В тези случаи потребителят дължи на Уайн Маркетър обезщетение за претърпените загуби и пропуснатите ползи вследствие на неоснователния отказ.

13.1. Потребител, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки от Уайн Маркетър в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчаните стоки.

13.2. Потребителят може да упражни правото си по ал. 1 чрез отправяне на писмено съобщение до Уайн Маркетър за отказ от сключения договор.

13.3. В случаите по ал. 1 потребителят е длъжен да върне поръчаните стоки на Уайн Маркетър с ненарушена цялост в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Уайн Маркетър за решението си да се откаже от договора, а до момента на предаването им да съхранява стоките, както и да осигури запазването на качеството и безопасността им. Уайн Маркетър дължи на потребителя възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят дължи заплащане на преките разходи за връщането на стоките.

13.4. Правото на отказ по ал. 1 не може да бъде упражнено по отношение на стоки, чиято цялост или оригинална опаковка са били нарушени след доставката им, а също така и стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Други

14.1. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин на Уайн Маркетър.

14.2. Уайн Маркетър има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин стоки, цените за доставка и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява на цените и при другите условия, изрично посочени при отправянето на съответната заявка.

15. Посочените в електронната форма за поръчка електронен адрес и телефон ще бъдат използвани от Уайн Маркетър за връзка с потребителя. Отправените до него съобщения на посочения електронен адрес ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на потребителя без нужда от изрично потвърждение за това.

16. Уайн Маркетър полага грижа информацията за наличност на стоките в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. В случай че Уайн Маркетър не може да изпълни поръчката поради липса на наличност на заявените за покупка стоки, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от изпращането на заявка Уайн Маркетър уведомява съответния потребител, че поръчката му не може да бъде изпълнена. В този случай Уайн Маркетър възстановява заплатените от потребителя суми, ако има такива, или променя поръчката по желание на потребителя.

17. Уайн Маркетър не носи отговорност за забавено приемане или неприемане на изпратени поръчки, когато то се дължи на обстоятелства извън нейния контрол. Отделните поръчки пораждат действие между страните след проверка на наличността на заявените за покупка стоки и след потвърждаване от страна на Уайн Маркетър за приемане на поръчката чрез изпращане на съобщение по електронна поща или на посочен от потребителя телефонен номер.

V. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

18. Уайн Маркетър събира, съхранява и обработва лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни, с която следва да се запознате.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

19.1. Уеб сайтът winemarketer.eu и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство.

19.2. Уайн Маркетър притежава правото на интелектуална собственост върху уеб сайта в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти (включително и лога, марки, снимки, видеоклипове, текстове, рисунки, графики, презентации и т.н.), и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

20.1. При необходимост Уайн Маркетър има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия се публикуват на уеб сайта winemarketer.eu.

20.2. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат правоотношенията между Уайн Маркетър и потребителя, възникнали преди съответните промени.

21. Уайн Маркетър не носи отговорност за претърпени от потребителя имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на потребителя или поради други, независещи от Уайн Маркетър причини.

22. Уайн Маркетър не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на потребителя, включително и чрез използване от потребителя на чужди данни за самоличност.

23. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите на него стоки Уайн Маркетър насърчава потребителите си да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че потребителят не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Уайн Маркетър, потребителят може да отнесе въпроса до Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

При възникнали въпроси моля свържете се с нас:

Уайн Маркетър

Адрес: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница“ № 98

Телефон: +359 896 826 957Електронен адрес: hello@winemarketer.eu